Vedtægter

Foreningens gældende vedtægter kan hentes her, eller læses nedenfor:

§ 1 – Foreningens navn og formål

Stk. 1 Foreningens navn er KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENING, og har hjemsted i Kolding kommune, Vejle amtskommune. Foreningen er tilsluttet DDS Sydøstjylland og derigennem De Danske Skytteforeninger (DDS), som gennem en associering er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), Jyllands Skytteforbund (JSF), Dansk Skytte Union (DSU) og derigennem Danmarks Idræts Forbund (DIF), Dansk Handicap Idræt (DHIF) og endelig Kolding Idrætsråd.

Stk. 2 Foreningens formål er ved skydeidræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 3 At udbrede kendskab til og vedligeholde færdighed i skydning som amatøridræt.

Stk. 4 Formålet søges nået ved ungdommens opøvelse i skydning samt ved at vedligeholde skydefærdigheden hos de ældre ved skydning på 300, 200, 50, og 15 meter med riffel og salonriffel, pistolskydning på 50, 25 og 15 meter og endelig på 10 meter med luftvåben. Desuden kurser i praktisk våbenlære og skydeteori.

§ 2 – Medlemmerne

Stk. 1 Medlemmerne består af aktive og passive medlemmer.

Stk. 2 Passive medlemmer er de, der ikke deltager i foreningens øvelser, men som er indtrådt for at støtte foreningens arbejde ved årlige bidrag. Det årlige bidrag fra passive medlemmer udgør det af generalforsamlingen fastsatte.

Stk. 3 Som aktive medlemmer kan optages enhver hæderlig person, der er fyldt 14 år og som indføres ved et medlem, dog kan ingen optages uden bestyrelsens sanktion. Desuden kan et af bestyrelsen til enhver tid fastsat antal børn under 14 år optages. Alle aktive medlemmer optages på medlemslisten, og indgår derved under de lovpligtige ansvarsforsikringer, til dækning af ethvert erstatningskrav, som kan gøres gældende ved skydning på banen.

Stk. 4 Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Når et medlem er i restance med kontingent, skal kassereren sende vedkommende en opkrævning på hans/hendes skyld til foreningen plus de med opkrævningen forbundne omkostninger. Indbetaler medlemmet ikke opkrævningen, ophører vedkommende med at være medlem. I indskud indbetaler alle medlemmer et af generalforsamlingen fastsat beløb ved indmeldelse og modtager et eksemplar af foreningens love.

Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftlig til formanden eller kassereren med 3 måneders varsel til den første i en efterfølgende måned.

Stk. 6 Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens love og de anordninger, der af bestyrelsen eller skydeledere og instruktører gives til sikkerhed og orden på øvelsespladsen, herunder rengøring af lokaler mv. samt rengøring, indsmøring og magasinering af de benyttede øvelsesvåben, ligesom vedligeholdelse af anlæg og inventar i det omfang det skønnes nødvendigt. For overtrædelse heraf kan der af bestyrelsen idømmes. bøder. Er overtrædelsen af grovere art, kan pågældende udelukkes på tid eller for bestandig. det samme gælder, hvis en ikendt bøde ikke erlægges til fastsat tid.

Stk. 7 Æresmedlemmer. kan optages i foreningen, når det enstemmigt vedtages af bestyrelsen, og når det vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri, og kan deltage i alle foreningens arrangementer.

§ 3 – Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, har den højeste myndighed I alle foreningens anliggender, også stridsspørgsmål. Kun den kan give, ophæve eller forandre lovene samt afgøre, hvor foreningen skal have skydebaner eller anden øvelses eller mødested. Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning (formand samt udvalgsformænd)
3. Regnskab (revideret) forelægges
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg
a) Forretningsudvalg
b) Børneudvalgsmedlemmer
c) Riffeludvalgsmedlemmer
d) Pistoludvalgsmedlemmer
e) evt. øvrige udvalg
f) Revisor
6. Eventuelt.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig: anmodning af 1/3 af foreningens medlemmer. Anmodningen skal være vedlagt en udførlig og motiveret angivelse af forhandlingsemnet:

Stk. 4 De under stk. 2 punkt 5 nævnte valg kan foregå skriftlig, såfremt det forlanges.

Stk. 5 På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer fil bestyrelsen, 3 suppleanter til denne, revisorer og en revisor-suppleant samt formand og kasserer. Endvidere til sådanne udvalg det skønnes nødvendig at nedsætte

Stk. 6 Til forandring af foreningens love fordres, at 1/3 af foreningens medlemmer er tilstede, og at de 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmer derfor. Er en generalforsamling, der er indvarslet til forandring af foreningens love, ikke beslutningsdygtig, indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Stk. 7 Alle andre sager afgøres ved simpel stemmeflertal.

Stk. 8 Til en generalforsamling kan ethvert medlem indbringe forslag til behandling, dog må sådanne indgives skriftlig til formanden senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 9 Andre forslag kan forebringes, men ikke afgøres.

Stk. 10 Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres mindst 20 dage før afholdelsen i byens dagblade eller pr. forsendelse til det enkelte medlem.

§ 4 – Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og materielforvalter, hvilket udgør forretningsudvalget, derudover 3. udvalgs- formænd, nemlig formand for riffeludvalget, pistoludvalget og børneudvalget. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Vælges hele bestyrelsen og udvalg på en gang, afgår halvdelen ved lodtrækning efter 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsesmøder er ikke beslutningsdygtige, når ikke mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, dagsorden for bestyrelsesmøder skal opslås til orientering i klublokalet 8 dage før afholdelsen.

Stk. 3 Hverken bestyrelsen eller menige medlemmer hæfter personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens formue iflg. status. Hverken bestyrelsen eller menige medlemmer har nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen. Ingen medlemmer af foreningen har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger af sine midte en næstformand, sekretær, materielforvalter samt fanebærer. Bestyrelsen forvalter foreningens: midler, og foreningen tegnes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt). Foreningens kontanter skal så vidt muligt være anbragt i et renteydende pengeinstitut i Kolding.

Stk. 5 Bestyrelsen varetager de fornødne foranstaltninger vedrørende øvelse, præmieskydninger og andre. festlige sammenkomster, og medlemmerne er pligtige til at rette sig efter de anvisninger til ordens overholdelse, der gives af de tilsynshavende og ledere, der efter bestyrelsens bestemmelse også kan udtages blandt medlemmerne, der da er pligtige til at modtage valget efter tur.

Stk. 6 Bestyrelsen skal føre følgende bøger: medlemsprotokol, forhandlingsprotokol, inventarprotokol og regnskabsprotokol, over regnskabsåret, der følger kalenderåret fra 1/1 til 31/12. EDB. kan anvendes. Arkiv af historisk værdi skal opbevares i en brand og tyverisikre boks.

§ 5 – Revisionen

Stk. 1 Revisionen består af 2 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Der afgår en revisor hvert år, af 2 på en gang valgte ved lodtrækning.

Stk. 2 Revisorerne skal før generalforsamling i marts, dog mindst 8 dage, før efterse protokoller og regnskabsbøger og afgive skriftlig: erklæring herom til bestyrelsen, der er pligtig til at besvare de bemærkninger angående regnskabet og bogføringen, som revisionen måtte finde anledning til.

§ 6 – Regler for orden og sikkerhed ved skydeøvelser

Stk. 1 Alle skydeøvelser skal hver øvelsesdag ledes af en skydeleder, som er antaget og godkendt af bestyrelsen, og alle skal rette sig efter dennes ordre. Får en skydeleder. forfald er det hans/hendes pligt at skaffe erstatning herfor eller aflyse øvelsen, hvilket sidste kun måske, når ganske særlige forhold er tilstede.

Stk. 2 I skydehuset skal under skydning være ophængt et eksemplar af gældende sikkerhedsbestemmelser eller tilsvarende bestemmelser for sikkerhed under skydning. Under ophold i skydehuse skal anvendes ørebeskyttende midler, hvor det er påkrævet.

Stk. 3 Uvedkommende må ikke opholde sig på standpladsen under skydning.

§ 7 – Særlige bestemmelser

Stk. 1 Enhver skydebane skal, forinden den benyttes, godkendes af politiet. Endvidere skal enhver skydebane mindst en gang årlig, forinden sæsonens begyndelse, underkastes eftersyn af politiet (jfr. justitsministeriets bekendtgørelse af 1. feb. 1937).

Stk. 2 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at- give orientering. til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehavere af en meddelt tilladelse til våben.

§ 8 – Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor.

Stk. 2 Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben.

Stk. 3 Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts og ungdomsarbejdet i Kolding kommune.

§ 9 – Ophævelse af tidligere love

Stk. 1 Ved foranstående loves ikrafttræden annulleres foreningens love af 18. marts 1999 og tidligere:
SÅLEDES VEDTAGET: 14. Marts 2002. DIRIGENT: Finn Damkjær.