Søg efter:

Formanden

Formanden er valgt på Generalforsamlingen og er formand for Bestyrelsen og har således det overordnede ansvar for foreningens strategiske udvikling, retning og fokus. Det er Formanden, der indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er det Formandens stemme, der tæller.

Formanden styrer og ansvarer for våbenregistreringen i SKV og den årlige våbenkontrol, direkte eller med hjælp fra Bestyrelsen.

Kassereren

Kassereren har ansvaret for foreningens økonomi, og for at føre udgifter og indtægter ind i regnskabet. Kassereren er valgt af Generalforsamlingen og fremlægger foreningens reviderede regnskab på denne. Kassereren fører desuden medlemskartoteket. Kassereren forelægger løbende foreningens økonomi- og medlemsudvikling for resten af Bestyrelsen. Kassereren agerer med prokura fra bestyrelseskonstitueringen.

Næstformanden

Næstformanden støtter Formanden i sin gerning og indsættes i de opgaver som Formanden har. I tilfælde af Formandens midlertidige forfald kan Næstformanden overtage dennes rolle med Bestyrelsens opbakning.

Sekretær

Sekretæren har ansvaret for, at der udfærdiges referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsesmedlemmer

Udover Formand og Kasserer, der vælges af Generalforsamlingen, er der 5 bestyrelsesmedlemmer. Én af disse vælges af bestyrelsen til Næstformand og én af disse vælges til Sekretær. Resten konstitueres som menige bestyrelsesmedlemmer eller med eventuelle ad-hoc ansvarsområder – fx kan de være udvalgsformænd.

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg, der gives driftsmæssige opgaver. Udvalgene kan nedsættes som faste udvalg eller som ad-hoc udvalg. Efter behov kan kan der meddeles prokura af forskellig grad fra Bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Formanden eller et flertal af Bestyrelsen indkalder til dem. Efter Generalforsamlinger afholdes et stiftende bestyrelsesmøde, hvor Bestyrelseskonstitueringen, SKV1 og Prokurameddelelse underskrives.

Referater og forhandlingsprotokol

Referater fra Generalforsamlinger udarbejdes og fremlægges på det stiftende bestyrelsesmøde. Der føres en forhandlingsprotokol fra de enkelte bestyrelsesmøder. Hvorvidt og hvordan denne offentliggøres for medlemmerne besluttes af Bestyrelsen.

Dirigent

Styrer Generalforsamlingen og sikrer, at dagsordenen holdes og indkaldelsen er rettiddig. Dirigenten underskriver referatet fra Generalforsamlingen, som han eventuelt får et andet medlem til at føre.

Bestyrelseskonstituering

Det stiftende bestyrelsesmøde undertegner stiftelsesdokumentet, der oplyser hvem der er blevet tildelt hvilke poster i Bestyrelsen. Derudover underskrives eventuelle prokura og SKV1. Sammen med referatet offentliggøres dette for medlemmerne.

Prokura

Bestyrelsen kan udstede prokura til medlemmer af Bestyrelsen og andre medlemmer af foreningen, til at handle og disponere på vegne af foreningen. Den væsentligste prokura er den prokura Kassereren og Formanden udstedes til at håndtere bank-forretninger og kontakten til offentlige myndigheder.

Udvalgsformand

Formanden for et udvalg kan være medlem af Bestyrelsen eller menigt medlem i foreningen. Udvalgsformanden har en koordinerende rolle i forhold til at komme i mål med udvalgets mål og faste opgaver.

Ordensregler

Bestyrelsen beslutter de gældende ordensregler for brug af klubbens faciliteter. Ordensreglerne ophænges i klublokalerne og findes desuden på hjemmesiden.

Indmeldelse

Nye medlemmer udfylder en indmeldelsesblanket i klubben og sender foto. Indmeldelsesblanketten bliver derefter kontrolleret af Kassereren, der sikrer at medlemmet ikke har restance fra tidligere medlemskab eller er ekskluderet. Når medlemmet har betalt udstedes medlemskortet.